Przepisy

Przepisy obowiązujące komornika w Gdańsku

Komornik prowadzi kancelarię komorniczą, zwaną dalej “kancelarią” w rewirze sądu rejonowego, przy którym został powołany. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (..)

Przepisy stanowiące podstawowe działalności komornika sądowego

A
Ustawa o komornikach sądowych oraz Ustawa o kosztach komornicznych

Komornik sądowy, zwany dalej “komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

 

B
Kodeks postępowania cywilnego

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

 

C
Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Ustawa określa zasady wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego , przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego.

 

D
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Uważając, że dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są wstanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanym w Kodeksie Rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny.

 

E
Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Zasady etyki zawodowej komornika sądowego wynikają z uniwersalnych norm etycznych oraz zasad etyki zawodowej prawników przyjętych w Unii Europejskiej i przystosowanych do zawodu komornika. Godność zawodu komornika narusza postępowanie sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości, poniżające go w opinii publicznej lub godzące w zaufanie do jego zawodu.